Podsumowanie Projektu Profilaktycznego „Bliskie spotkania z regionem”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2018

Współcześni uczniowie narażeni są na ograniczenia i niebezpieczeństwa będące nieodłącznymi elementami realiów współczesności. Zagrożenia te mają wieloaspektowy charakter i mogą pojawić się na skutek działań wielu czynników indywidualnych, społecznych‍ i kulturowych.

W obliczu postępujących zmian  i eskalacji zachowań ryzykownych, każde dziecko na co dzień potrzebuje uwagi  i oddziaływań wychowawczych, zarówno  w środowisku rodzinnym jak i szkolnym.

     Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom uczniowie klasy IIb Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Gorlicach brali udział w realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego „Bliskie spotkania z regionem” opracowanego przez Renatę Foryś i  finansowanego ze środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  w Gorlicach. Za pomocną w realizacji programu przyjęto również edukację rodziców. Uwzględniała ona prelekcję nt. szkodliwego wpływu dopalaczy i innych używek na zdrowie  i życie dzieci uzupełnioną o materiały promocyjne.

     Głównym celem programu było rozwijanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności psychospołecznych, zwłaszcza poprzez promowanie rozwoju osobistego i społecznego, zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz wskazywanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w najbliższym regionie.

     Zagadnienia programowe realizowane były przy zastosowaniu zróżnicowanych metod i form pracy z uczniami, takich jak: warsztaty, dyskusja i działania w małych grupach, odgrywanie ról.

Program realizowany był od marca do grudnia 2018 roku i obejmował kilka kręgów tematycznych. Były to:

 

 • Prelekcja i udział w warsztatach uświadamiających szkodliwy wpływ dopalaczy i innych używek na zachowanie i zdrowie. Tworzenie plakatów.
 • Wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu - udział w warsztatach rękodzieła z zakresu tworzenia tradycyjnych palm wielkanocnych.

3. „Jak uchronić dziecko od dopalaczy” - prelekcja dla rodziców podczas

     zebrania. Fakty i mity nt. dopalaczy. Gdzie szukać pomocy.

     4.„Jak skutecznie odmawiać” - kształtowanie u dzieci postawy asertywności.

      Spotkanie z  pedagogiem szkolnym. Odgrywanie scenek dramowych.

     5.Zainteresowanie uczniów z pięknem ziemi gorlickiej: wycieczka do Skansenu

     Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, udział w zajęciach edukacyjnych "Życie               

     na wsi 100 lat temu" – pobudzenie artystycznej, ruchowej i muzycznej ekspresji dzieci.

 1. Spacerkiem po Gorlicach. Odwiedzenie instytucji kulturalno – oświatowych,

     Wskazywanie form aktywnego wypoczynku  i  sposobów na nudę poprzez udział 

      w zajęciach oferowanych przez te instytucje.

 1. Pielęgnowanie tradycji ziemi gorlickiej - udział w warsztatach rękodzieła

      z zakresu tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. 

 1. Podsumowanie projektu i wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu.

    Wręczenie dyplomów.

 

Renata Foryś

   

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie fot.1

  fot.1

 • Powiększ zdjęcie FOT.2

  FOT.2

 • Powiększ zdjęcie FOT.3

  FOT.3